i

Organizacja kursu i zapisy

Szkoła oferuje kursy języka angielskiego na 14 poziomach zaawansowania, w tym kursy przygotowujące do egzaminów FCE i CAE, a także kursy dla dzieci.

Program zajęć obejmuje 33 spotkania w semestrze.

Zajęcia standardowe (dla młodzieży i dorosłych) trwają 70 minut, a zajęcia dla dzieci 50 minut.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki w grupach 9 – 12 osobowych.

Słuchacze zobowiązani są do zakupu podręcznika. Wszystkie pozostałe materiały dydaktyczne zapewnia szkoła.

Każdy semestr nauki kończy się egzaminem wewnętrznym i świadectwem z oceną końcową.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia semestrów dostosowujemy do terminu ferii zimowych na Śląsku, zatem początek i koniec poszczególnych semestrów może się przesuwać od kilku do kilkunastu dni. Zawsze jednak realizowana jest ta sama ilość zajęć, tzn. 33 w semestrze.

W wypadku nieodbycia się zajęć z przyczyn losowych, jak np. choroba lektora, zajęcia są odrabiane w terminie uzgodnionym ze słuchaczami.

Program nauczania realizowany jest od pierwszych zajęć (bez zajęć organizacyjnych), a ostatnie zajęcia w semestrze przeznaczone są na testy sprawdzające osiągnięcia słuchaczy.

Po ustaleniu terminu zajęć dla poszczególnych grup pozostają one niezmienne do końca semestru.

W miarę dostępności miejsc, słuchacze mogą zmienić grupę na inną na tym samym poziomie.

Jak to działa

Zakwalifikowanie na określony poziom kursu odbywa się na podstawie testu badającego opanowanie materiału w zakresie niezbędnym na tym poziomie i rozmowy sprawdzającej umiejętności komunikacyjne.

Podział na poziomy zaawansowania w systemie półrocznym (semestralnym) zapewnia dobór słuchaczy o jak najbardziej zbliżonych umiejętnościach językowych.

Określony program każdego semestru, taki sam dla wszystkich grup na tym samym poziomie.

Ewentualne łączenie grup odbywa się tylko na tym samym poziomie zaawansowania.

Każdy semestr stanowi odrębną całość, co umożliwia dołączenie do grupy lub przerwanie nauki również w okresie zimowym, po pierwszym półroczu. Słuchacze nie muszą zobowiązywać się do kontynuacji nauki przez cały rok.

Słuchaczom robiącym ponadprzeciętne postępy proponujemy 'szybką ścieżkę' - przejście na wyższy poziom po uzupełnieniu różnic programowych przy pomocy lektora prowadzącego.

W razie potrzeby, słuchacze mają możliwość skorzystania z bezpłatnych indywidualnych konsultacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z lektorem.

W cenie kursu słuchacze mają możliwość korzystania z: